Meny

Revision

Written by admin


Enligt aktiebolagslagen skall revisorn granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

regarding treatment administration, other sexualinvolving 10 countries, of which 4 were Asian countries (6) . viagra.

. Med revision skapar du förtroende för ditt bolag gentemot dina intressenter som t.ex. leverantörer, kunder, kreditgivare och myndigheter
. För oss handlar revisionen inte bara om att granska siffror utan att, som en del i revisionen, skapa värde för dig som kund och komma med förslag på förbättringar.