Meny

Välkommen till Boiardt Revision AB! För oss är det viktigt att skapa värde för dig som kund. Detta tror vi bäst uppnås genom ett nära och kontinuerligt samarbete. Genom att ha ett nära samarbete och stor förståelse för både dig som företagare och ditt företags verksamhet har vi möjlighet att skapa mervärde både i revisionen, redovisningen och i rådgivningen.

Revision

Enligt aktiebolagslagen skall revisorn granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Med revision skapar du förtroende för ditt bolag gentemot dina intressenter som t.ex. leverantörer, kunder, kreditgivare och myndigheter. För oss handlar revisionen inte bara om att granska siffror utan att, som en del i revisionen, skapa värde för dig som kund och komma med förslag på förbättringar.

Redovisning

Ett företag skall löpande bokföra alla affärshändelser, se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik, bevara all räkenskapsinformation i sju år samt avsluta räkenskapsåret med ett bokslut och ofta en årsredovisning. Vi kan hjälpa ditt företag att organisera redovisningen utifrån behov och önskemål samt att vara behjälpliga med årsbokslut och årsredovisning.

Rådgivning

Som rådgivare kan vi bidra med kunskap, erfarenhet och ett stort kontaktnät. Genom lång erfarenhet av arbete med ägarledda bolag har vi stor kunskap om de olika situationer som kan uppstå i ditt bolag. För oss är det viktigt att rådgivningen skapar värde för dig och ditt företag.